முதலமைச்சர் அம்மா பிறந்தநாள் மகா யாகம் - 08.08.2013